Zagrozenie wybuchu gazu

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to akt normatywny, który dostarcza się zarówno do urządzeń jak również sposobów kontroli. Omawiane urządzenia przeznaczone są w centralnej wadze do traktowania ich w strefach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa ta jest dokumentem Parlamentu Europejskiego i Porady z dnia 23 marca 1994.

Chociaż w naszym systemie prawnym została przedstawiona na bazie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem zasady jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich sprowadzających się do urządzeń i sposobów ochronnych przeznaczonych do użycia w odległościach zagrożonych wybuchem właśnie metanu lub te pyłu węglowego. Dyrektywa ma przecież zastosowanie także do urządzeń i także systemów ochronnych oddanych do używania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana informacja dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te daje się do celu poza omówionymi strefami a które sprawiają na pewne funkcjonowanie do narzędzi i układów ochronnych danych do gruntu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej reguły nie dopasowuje się między innymi do wyrobów medycznych, które brane są w tle medycznym. Nie stawia się jej rzadko do sprzętu przeznaczonego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które dane są w danych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które oglądają się w Załączniku nr Oraz do dyspozycji 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O niewielkich wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo oraz wartę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy lektury w regionach z atmosferą wybuchową". Urządzenia i style ochronne mogą być problemem innych dyrektyw, dotyczących innych wyglądów i które dodatkowo przewidują umieszczenie na nim znaku CE. Znak ten powinien stanowić pewny, czytelny i niezniszczalny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE. Bycie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.